Unii odebrano licencję toru!Wczoraj Speedway Ekstraliga rozpatrzyła wniosek KST Unibax przeciwko Unii Leszno. Komisja Orzekająca Speedway Ekstraligi podjęła decyzję między innymi o odebraniu licencji toru Unii Leszno na jeden miesiąc. Posypały się również kary finansowe. Komunikat spółki prezentujemy poniżej.

 

 

O R Z E C Z E N I E

Komisji Orzekającej Ligi

Komisja Orzekająca Ligi jako organ dyscyplinarny Spółki z o.o. Ekstraliga Żużlowa z siedzibą w Bydgoszczy, działająca w składzie: 

1/ Łukasz Szmit – przewodniczący, 

2/ Zbigniew Owsiany  – członek,

3/ Ryszard Głód – członek,

– na posiedzeniu w dniu 17  września 2011  r. w Bydgoszczy, w sprawie  z wniosku KST Unibax SA, oraz z urzędu w sprawie  naruszenia  przez Unia Leszno SSA  (zw: dalej Obwinionym) art. 331 pkt 18a Regulaminu Sportu Żużlowego (zw: dalej RSŻ), art. 331 pkt 18b RSŻ, art. 331 pkt 18d RSŻ, art. 331 pkt 48 RSŻ, art. 331 pkt 50 RSŻ oraz art. 331 pkt 22 RSŻ, art. 331 pkt 23 RSŻ, art. 331 pkt 32 w związku z meczem  XVII rundy DMP rozegranego  pomiędzy  drużynami Unia Leszno a  Unibax Toruń w Lesznie w dniu 11 września 2011 r., po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,

– na podstawie art. 318 ust. 1 RSŻ w zw. z art. 331 pkt 50 RSŻ oraz 331 pkt 22 i pkt 23 RSŻ

 

o r z e k a:

1/ winę Obwinionego w naruszeniu art. 331 pkt 18a, 18b i 18d RSŻ, tj. za nieregulaminowy stan toru stwierdzony przez sędziego zawodów, oraz art.  331 pkt 50 RSŻ  za  błąd w sztuce przygotowania toru do zawodów, który to przepis pochłania wymienione wyżej artykuły jako przepis szczególny i w związku z tym jest on podstawą odpowiedzialności Obwinionego w niniejszej sprawie,

2/ winę Obwinionego w naruszeniu art. 331 pkt 22 RSŻ, tj. za przebywanie w parku maszyn osób nieuprawnionych,

3/ winę Obwinionego w naruszeniu art. 331 pkt 23 RSŻ, tj. czynu polegającego na wrzucaniu przez kibiców na tor w trakcie trwania zawodów żużlowych przedmiotów, 

– oraz na podstawie art. 311 pkt 6 RSŻ w zw. z art. 304 pkt 3 RSŻ oraz art. 306 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 306 ust. 4 i 5

 

– wymierza, za czyn opisany w pkt 1  sentencji niniejszego orzeczenia karę pieniężną w wysokości  75.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy)  złotych oraz orzeka wobec  Obwinionego środek dyscyplinarny w postaci zawieszenia licencji toru żużlowego przysługującej Obwinionemu tj.  toru na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, na którym Obwiniony rozgrywa mecze o DMP na jeden miesiąc. 

– wymierza, za czyn opisany w pkt 2  sentencji niniejszego orzeczenia karę pieniężną w wysokości  3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych 

– wymierza, za czyn opisany w pkt 3 sentencji niniejszego orzeczenia karę pieniężną w wysokości 3.000,00  (słownie: trzy tysiące) złotych 

– postanawia zwrócić wnioskodawcy KST Unibax SA wpłaconą kaucję w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych.

 

P o u c z e n i e: 

Orzeczenie to nie jest prawomocne, podlega ono  – na mocy art. 319 ust. 3 RSŻ  – zaskarżeniu na piśmie do Trybunału Związku, za pośrednictwem Komisji Orzekającej Ligi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego orzeczenia. Przy czym odwołanie nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.

Ponadto stosownie do art. 329 ust. 5 RSŻ wszelkie:
1) zawarte w orzeczeniu dyscyplinarnym postanowienia, obowiązki do wykonania lub nakazy, muszą zostać wykonane w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, chyba że organ dyscyplinarny wyznaczył inny termin,

2) nałożone w orzeczeniu dyscyplinarnym kary pieniężne lub odszkodowania muszą być wpłacone na konto ZG PZM, SE, klubu lub osoby, której przysługują w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia pod rygorem automatycznego zawieszenia obwinionego do czasu wykonania nałożonych obowiązków, nakazów oraz uiszczenia kar lub odszkodowań.  

 

Z kar nie jest zadowolona Unia Leszno.