Regulamin zabawy

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem zabawy polegającej na typowaniu dokładnych wyników meczów żużlowej PGE Ekstraligi jest wydawca portalu LeszczynskiSport.pl (Danno Design & Media Daniel Nowak, ul. Władysława Jagiełły 34/7, 64-100 Leszno).
 2. Organizator jest odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie zabawy, udostępnianie strony internetowej, na której przeprowadzane jest typowanie oraz wyłonienie zwycięzców.
 3. Zabawa nie jest grą hazardową ani grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540). Każdy z uczestników ma możliwość uczestnictwa na pełnych prawach uczestnika za darmo.
 4. Organizator za koniec sezonu nagrodzi trzech najwyżej sklasyfikowanych uczestników nagrodami rzeczowymi w postaci słuchawek bezprzewodowych, przy czym pula nagród może uleć zwiększeniu w czasie sezonu.
Warunki udziału
 1. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba posiadająca konto na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Typowanie wyników meczów jest możliwe tyko i wyłącznie po zalogowaniu za pośrednictwem w/w portalu.
 3. Przystępując do zabawy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Zasady
 1. Zadaniem uczestników jest prawidłowe wytypowanie wyniku meczu i zgromadzenie jak największej liczby punktów.
 2. Typowanie rozpoczyna się najwcześniej na 7 dni przed zawodami, a jego otwarcia dokonuje organizator.w żużlowych.
 3. Uczestnik może w każdej chwili zmienić swój typ, a głosowanie zamykane jest automatycznie w terminie i godzinie rozpoczęcia danego spotkania.
 4. Jeżeli termin rozpoczęcia meczu ulegnie zmianie lub zmieniona zostanie ich formuła, zasady punktacji pozostają bez zmian - chyba że Organizator postanowi inaczej. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
 5. Punkty przyznawane uczestnikom w kolejnych meczach są sumowane – suma punktów stanowi o lokacie Uczestnika w klasyfikacji generalnej.
 6. Zabawa dedykowana jest głównie kibicom Fogo Unii Leszno, dlatego punkty za mecze tej drużyny zliczane są podwójnie.
 7. Za prawidłowe wskazanie dokładnego wyniku meczu typujący otrzymuje 60 punktów do klasyfikacji generalnej.
 8. Za prawidłowe wskazanie zwycięzcy, lecz nieprawidłowe typowanie, od bazowych 60 punktów odejmujemy różnicę pomiędzy typem, a wynikiem.
 9. Za wskazanie remisu bez względu na wynik punktowy typujący otrzymuje 100 punktów do klasyfikacji generalnej.
 10. Za nieprawidłowe wskazanie zwycięzcy typujący nie otrzymuje punktów.
 11. W przypadku, gdy w klasyfikacji dwóch lub więcej graczy zdobywają tą samą liczbę punktów to zostają sklasyfikowani ex eaquo na tej samej pozycji.
Sytuacje nadzwyczajne
 1. W przypadku walkowera jako wynik końcowy, mecz nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji.
 2. W przypadku decyzji o przełożeniu meczu lub dokończeniu meczu w innym terminie, wyniki w klasyfikacji, zostaną uzupełnione po jego odbyciu.
 3. W przypadku decyzji o przełożeniu meczu lub dokończeniu meczu w innym terminie ale wykraczającym po za przyjęte terminy rozgrywania edycji typera mecz taki nie będzie brany pod uwagę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z Serwisu spowodowany siłą wyższą.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego aktualizacją, pracami konserwacyjnymi lub pracami modernizacyjnymi. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Ochrona danych osobowych
 1. Organizator nie pobiera od użytkowników żadnych danych osobowych. Niezbędne dane osobowe użytkowników (nazwa profilu) pobierane są z serwisu Facebook na zasadach określonych w regulaminach Facebook wyłącznie w celu logowania do serwisu Typer Ligowy leszczynskisport.pl oraz identyfikacji użytkowników dla potrzeb generowania wyników.
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania zabawy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie i opóźnienia w realizowaniu usług przez podmioty zewnętrzne. Usługi te realizowane są zgodnie z regulaminem firm - operatorów.
 3. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem zabawy mogą być kierowane do organizatora w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej redakcja@leszczynskisport.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.